Most Downloaded

1
Report on China titanium industry in 2020
Jia Hong, Lu Fusheng, Hao Bin
2021, 42(3): 1-9. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.03.001
Abstract(832) HTML(479) PDF(209)
2
Global vanadium industry development report 2020
Wu You, Chen Donghui, Liu Wuhan, Sun Zhaohui, Zhang Bangxu
2021, 42(5): 1-9. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.05.001
Abstract(628) HTML(99) PDF(202)
3
Global vanadium industry development report 2021
Wu You, Chen Donghui, Liu Wuhan, Sun Zhaohui, Zhang Bangxu, He Rui
2022, 43(5): 1-9. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2022.05.001
Abstract(246) HTML(47) PDF(131)
4
Study on fluidized leaching of calcified vanadium slag clinker
Wang Jingpeng, Peng Yi
2021, 42(4): 1-5. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.04.001
Abstract(390) HTML(93) PDF(87)
5
Review on research progress of high purity vanadium pentoxide preparation by chlorination process
Li Zhuochen, Du Guangchao, Fan Chuanlin, Zhu Qingshan
2021, 42(1): 8-15, 92. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.01.002
Abstract(354) HTML(51) PDF(79)
6
Current research status of advanced forming technology for high-performance titanium alloys
Li Junzhao, Sun Qingjie, Yu Hang
2021, 42(6): 17-27. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.06.002
Abstract(201) HTML(24) PDF(77)
7
Study on separation of titanium and slag during carbonization of titanium-bearing blast furnace slag
Jian Tingfang, Zhao Lang, Luo Xiangyu, Hu Meilong
2021, 42(6): 51-58. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.06.006
Abstract(224) HTML(12) PDF(76)
8
Research on microwave enhanced direct reduction of vanadium titano-magnetite
Zhao Tao, Yu Shaowu, Wen Jing, Zou Zhixue, Li Lin, Jiang Tao
2021, 42(4): 105-110. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.04.018
Abstract(336) HTML(43) PDF(68)
9
Study on the regulation mechanism of valuable elements in the reduction process of vanadium-titanium magnetite marine placer
Hu Peiwei, Hu Chao, Hu Bing, Xie Zhicheng, Zheng Fuqiang, Liu Chen
2021, 42(5): 10-17. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.05.002
Abstract(270) HTML(20) PDF(68)
10
Thermal parameters measurement and application of TA1 industrial pure titanium
Wang Feilong, Zhang Yong, Long Gang, Ye Qiang, Feng Jing, Wang Liangyun
2021, 42(2): 48-52. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.02.009
Abstract(251) HTML(47) PDF(67)
11
Research and advances in processing, working, microstructure, properties and industrial application of β-solidifying TiAl alloy
Chen Yuyong, Wu Jingxi
2021, 42(6): 1-16. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.06.001
Abstract(223) HTML(14) PDF(67)
12
Production cost of current titanium metallurgical process and possibility of new alternative process
Zhu Hongmin, Xiao Jiusan, Jiao Shuqiang, Lu Xin
2021, 42(3): 10-16, 36. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.03.002
Abstract(230) HTML(39) PDF(62)
13
Review of progress in synthesis of M phase VO2 powders
Zhang Kun, Mei Jing, Wang Dan, Jiang Peng, Yuan Xinqiang, Zhang Wei
2021, 42(2): 15-22. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.02.004
Abstract(189) HTML(23) PDF(62)
14
Thermolysis preparation of monoclinic phase vanadium dioxide with ultrafine particles under an inert gas atmosphere
Yin Xianglu, Zeng Zehua, Gao Rongrong, Dai Yu, Teng Aijun
2022, 43(1): 1-6. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2022.01.001
Abstract(146) HTML(32) PDF(60)
15
Flow field distribution of stirring tank for hydrometallurgical vanadium extraction
Cao Xiaoshuang, Zheng Haiyan, Wang Qi, Shen Fengman
2021, 42(4): 6-11. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.04.002
Abstract(275) HTML(56) PDF(59)
16
Analysis of Chinese standard GB/T 3620.1—2016: Designation and composition of titanium and titanium alloys
Feng Junning, Xie Chen, Ma Zhongxian, Hu Zhijie, Wei Jiaqi, Feng Yongqi
2022, 43(2): 192-196. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2022.02.029
Abstract(204) HTML(107) PDF(58)
17
Experimental study on titanium concentrate separation from Panxi vanadium-titanium magnetite
Cao Yuchuan, Li Huiyue, Li Luhong, Dong Yingze, An Dengji, Xu Haifeng, Zhou Yulin, Wang Hongbin
2021, 42(2): 91-98. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.02.016
Abstract(184) HTML(50) PDF(57)
18
Simulation and experimental study on ultrasonic spray pyrolysis of ultrafine vanadium dioxide powder
Xin Yanan, Peng Sui, Liu Bo
2021, 42(1): 16-23. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.01.003
Abstract(241) HTML(49) PDF(57)
19
Magnetic separation and enrichment method of ultrafine-grained vanadium-bearing titanomagnetite in Panxi region
Wang Fengyu, Xu Xiaoyi, Liang Taomao, Chen Junming, Chen Long
2021, 42(2): 79-85. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.02.014
Abstract(337) HTML(60) PDF(53)
20
Recirculating process of pellet exhaust gas from grate-kiln and numerical simulation
He Luyao, Wang Xin, Hu Bing, Gan Min, Zhu Liang, Wei Jinchao, Dai Youxun
2021, 42(4): 85-91. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.04.015
Abstract(219) HTML(24) PDF(52)
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go