Most Viewed

1
Research on numerical simulation method for dynamic tensile performance of laser tailor-welded joints of different thickness
Zheng Bangzhi, Tian Xiaolin, Wang Zelong, Tang Xinxin
2021, 42(5): 62-68. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.05.010
Abstract(3397) HTML (21) PDF(47)
2
Research and application of rail universal pass design method
Tao Gongming, Zhu Jun, Liu Jian, Zhang Xuebin, Hu Xiao, Chen Yuanfu
2022, 43(6): 185-192. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2022.06.028
Abstract(1247) HTML (19) PDF(34)
3
Report on China titanium industry in 2020
Jia Hong, Lu Fusheng, Hao Bin
2021, 42(3): 1-9. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.03.001
Abstract(971) HTML (687) PDF(313)
4
Report on China titanium industry in 2021
An Zhongsheng, Chen Yan, Zhao Wei
2022, 43(4): 1-9. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2022.04.001
Abstract(836) HTML (220) PDF(55)
5
Global vanadium industry development report 2020
Wu You, Chen Donghui, Liu Wuhan, Sun Zhaohui, Zhang Bangxu
2021, 42(5): 1-9. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.05.001
Abstract(795) HTML (129) PDF(295)
6
Review on research progress of high purity vanadium pentoxide preparation by chlorination process
Li Zhuochen, Du Guangchao, Fan Chuanlin, Zhu Qingshan
2021, 42(1): 8-15, 92. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.01.002
Abstract(538) HTML (200) PDF(216)
7
Report on China titanium industry in 2022
An Zhongsheng, Chen Yan, Zhao Wei
2023, 44(3): 1-8. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2023.03.001
Abstract(464) HTML (99) PDF(442)
8
Study on fluidized leaching of calcified vanadium slag clinker
Wang Jingpeng, Peng Yi
2021, 42(4): 1-5. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.04.001
Abstract(416) HTML (102) PDF(101)
9
Global vanadium industry development report 2021
Wu You, Chen Donghui, Liu Wuhan, Sun Zhaohui, Zhang Bangxu, He Rui
2022, 43(5): 1-9. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2022.05.001
Abstract(409) HTML (70) PDF(185)
10
Current situation of resource utilization of waste acid from titanium dioxide production
Gao Guangyan, Gao Likun, Rao Bing, Wang Feiwang, Shen Hairong
2021, 42(5): 99-108. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.05.016
Abstract(401) HTML (64) PDF(67)
11
Magnetic separation and enrichment method of ultrafine-grained vanadium-bearing titanomagnetite in Panxi region
Wang Fengyu, Xu Xiaoyi, Liang Taomao, Chen Junming, Chen Long
2021, 42(2): 79-85. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.02.014
Abstract(373) HTML (71) PDF(119)
12
Research on microwave enhanced direct reduction of vanadium titano-magnetite
Zhao Tao, Yu Shaowu, Wen Jing, Zou Zhixue, Li Lin, Jiang Tao
2021, 42(4): 105-110. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.04.018
Abstract(362) HTML (50) PDF(79)
13
Constitutive model for elevated temperature flow stress of Ti–6Al–4V alloy considering the effect of work softening
Fang Qiang, Wang Yin, Yin Jingjing
2021, 42(4): 47-51, 72. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.04.008
Abstract(315) HTML (23) PDF(45)
14
Current research status of numerical simulation for laser cladding process
He Kui, Cao Zhiqin, Wang Yuekun, Zhang Xuefeng
2021, 42(3): 172-179. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.03.026
Abstract(315) HTML (7) PDF(58)
15
Thermal parameters measurement and application of TA1 industrial pure titanium
Wang Feilong, Zhang Yong, Long Gang, Ye Qiang, Feng Jing, Wang Liangyun
2021, 42(2): 48-52. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.02.009
Abstract(308) HTML (51) PDF(233)
16
Analysis of Chinese standard GB/T 3620.1—2016: Designation and composition of titanium and titanium alloys
Feng Junning, Xie Chen, Ma Zhongxian, Hu Zhijie, Wei Jiaqi, Feng Yongqi
2022, 43(2): 192-196. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2022.02.029
Abstract(307) HTML (159) PDF(78)
17
Current research status of advanced forming technology for high-performance titanium alloys
Li Junzhao, Sun Qingjie, Yu Hang
2021, 42(6): 17-27. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.06.002
Abstract(296) HTML (53) PDF(99)
18
Flow field distribution of stirring tank for hydrometallurgical vanadium extraction
Cao Xiaoshuang, Zheng Haiyan, Wang Qi, Shen Fengman
2021, 42(4): 6-11. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.04.002
Abstract(292) HTML (69) PDF(68)
19
Study on the regulation mechanism of valuable elements in the reduction process of vanadium-titanium magnetite marine placer
Hu Peiwei, Hu Chao, Hu Bing, Xie Zhicheng, Zheng Fuqiang, Liu Chen
2021, 42(5): 10-17. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.05.002
Abstract(292) HTML (21) PDF(77)
20
Study on selective separation of vanadium, titanium and tungsten from spent SCR denitration catalyst
Zhang Zhenquan, Zhao Beibei, Li Lanjie, Dong Zihui, Bai Ruiguo, Wang Haixu
2021, 42(1): 24-31. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.01.004
Abstract(288) HTML (89) PDF(51)
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go