Most Cited

1
Report on China titanium industry in 2020
Jia Hong, Lu Fusheng, Hao Bin
2021, 42(3): 1-9. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.03.001
Abstract(1332) HTML(1004) PDF(376)
2
Status of titanium dioxide industry in China and the development prospect
Bi Sheng
2021, 42(2): 1-4. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.02.001
Abstract(475) HTML(126) PDF(133)
3
Global vanadium industry development report 2020
Wu You, Chen Donghui, Liu Wuhan, Sun Zhaohui, Zhang Bangxu
2021, 42(5): 1-9. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.05.001
Abstract(1372) HTML(236) PDF(330)
4
Inclusion analysis in magnesium free-cutting steel
Zhu Qiangbin, Li Jie, Deng Xiangyang, Tian Qianren, Zeng Zhiqi, Fu Jianxun
2021, 42(2): 179-187, 192. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.02.029
Abstract(328) HTML(58) PDF(73)
5
Study on microalloying and heat treatment process of spring steel 55SiCrV
Meng Jian
2021, 42(3): 187-192. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.03.028
Abstract(450) HTML(54) PDF(90)
6
Application of rutile nano titanium dioxide in coatings
Wu Jianchun
2021, 42(1): 43-49. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.01.007
Abstract(357) HTML(94) PDF(115)
7
Review of continue casting slab electromagnetic stirring technology
Yang Bao, Zhang Hui, Wang Minglin, Wang Xuebin, Liu Bin, Liu Shuai
2021, 42(5): 149-157. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.05.023
Abstract(503) HTML(36) PDF(71)
8
Effect of ESR on oxygen content and inclusions in GCr15 bearing steel
Chang Kaihua, Xu Tao, Zhu Chunli, Zhang Longfei, Su Yunlong, Shi Xiaofang, Chang Lizhong
2021, 42(4): 175-181. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.04.029
Abstract(378) HTML(38) PDF(111)
9
Current research status of advanced forming technology for high-performance titanium alloys
Li Junzhao, Sun Qingjie, Yu Hang
2021, 42(6): 17-27. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.06.002
Abstract(983) HTML(135) PDF(163)
10
Research progress on V2O5 extraction from vanadium-bearing shale
Kang Xuanxiong, Ye Guohua, Zhu Siqin, Liang Xueyin
2022, 43(2): 25-34. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2022.02.005
Abstract(282) HTML(36) PDF(38)
11
Study on microstructure and properties of high aluminum dual phase steel 980DH with high formability
Zhou Li, Xue Renjie, Cao Xiao’en, Dong Mengyao
2022, 43(2): 186-191. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2022.02.028
Abstract(227) HTML(36) PDF(23)
12
Study on beneficiation process of a low grade ilmenite in Panxi
Yang Daoguang
2022, 43(3): 111-117. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2022.03.018
Abstract(327) HTML(117) PDF(36)
13
Study on adsorption of nitrogen oxide in sintering flue gas by modified activated carbon
Cai Jianyu, Peng Zhaofeng, Song Liyun, Hou Huanyu, Li Jian
2021, 42(1): 75-82. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.01.013
Abstract(445) HTML(100) PDF(41)
14
Study on selective separation of vanadium, titanium and tungsten from spent SCR denitration catalyst
Zhang Zhenquan, Zhao Beibei, Li Lanjie, Dong Zihui, Bai Ruiguo, Wang Haixu
2021, 42(1): 24-31. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.01.004
Abstract(459) HTML(139) PDF(52)
15
Influence of basicity on mineralogical microstructure and metallurgical property of sinter in shijiazhuang iron & steel
Liu Lina
2021, 42(3): 125-129. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.03.019
Abstract(309) HTML(19) PDF(31)
16
Effect of tellurium on the deformation of sulfides in rolling process
Shen Ping, Wang Dong, Zhang Hao, Yang Qiankun, Ai Kenan, Zeng Zhiqi, Fu Jianxun
2021, 42(3): 180-186. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.03.027
Abstract(297) HTML(33) PDF(19)
17
Microstructure and high temperature tensile properties of (TiC+TiB) reinforced titanium matrix composites by vacuum induction suspension melting
Wang Zhenling, Yu Yucheng, Li Ruizhi, Li Qiang, Han Jiaping, Ma Lan
2021, 42(5): 54-61. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.05.009
Abstract(467) HTML(36) PDF(95)
18
Current situation of resource utilization of waste acid from titanium dioxide production
Gao Guangyan, Gao Likun, Rao Bing, Wang Feiwang, Shen Hairong
2021, 42(5): 99-108. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.05.016
Abstract(830) HTML(141) PDF(93)
19
Study on temperature field of titanium slab heating process based on walking-beam-type furnace
Xiang Guojin, Luo Xu, Geng Naitao, Zhang Ankang, Li Junhong, Yu Hui
2021, 42(6): 191-198. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.06.028
Abstract(385) HTML(29) PDF(37)
20
Thermal parameters measurement and application of TA1 industrial pure titanium
Wang Feilong, Zhang Yong, Long Gang, Ye Qiang, Feng Jing, Wang Liangyun
2021, 42(2): 48-52. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.02.009
Abstract(712) HTML(84) PDF(279)
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:15
 • To
 • Go