Most Viewed

1
Research on numerical simulation method for dynamic tensile performance of laser tailor-welded joints of different thickness
Zheng Bangzhi, Tian Xiaolin, Wang Zelong, Tang Xinxin
2021, 42(5): 62-68. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.05.010
Abstract(3595) HTML (49) PDF(53)
2
Report on China titanium industry in 2022
An Zhongsheng, Chen Yan, Zhao Wei
2023, 44(3): 1-8. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2023.03.001
Abstract(1586) HTML (273) PDF(725)
3
Research and application of rail universal pass design method
Tao Gongming, Zhu Jun, Liu Jian, Zhang Xuebin, Hu Xiao, Chen Yuanfu
2022, 43(6): 185-192. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2022.06.028
Abstract(1353) HTML (42) PDF(35)
4
Report on China titanium industry in 2021
An Zhongsheng, Chen Yan, Zhao Wei
2022, 43(4): 1-9. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2022.04.001
Abstract(1261) HTML (253) PDF(146)
5
Report on China titanium industry in 2020
Jia Hong, Lu Fusheng, Hao Bin
2021, 42(3): 1-9. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.03.001
Abstract(1194) HTML (906) PDF(372)
6
Global vanadium industry development report 2020
Wu You, Chen Donghui, Liu Wuhan, Sun Zhaohui, Zhang Bangxu
2021, 42(5): 1-9. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.05.001
Abstract(1143) HTML (211) PDF(325)
7
Research progress on the enhancement and activation of extracting vanadium by direct acid leaching from shale vanadium ore
Zhang Yun, Ye Guohua, Liang Xueyin, Xiang Xinyue, Rong Yiyang, Song Changxu
2023, 44(2): 1-8. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2023.02.001
Abstract(991) HTML (61) PDF(30)
8
Review on research progress of high purity vanadium pentoxide preparation by chlorination process
Li Zhuochen, Du Guangchao, Fan Chuanlin, Zhu Qingshan
2021, 42(1): 8-15, 92. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.01.002
Abstract(748) HTML (223) PDF(234)
9
Global vanadium industry development report 2021
Wu You, Chen Donghui, Liu Wuhan, Sun Zhaohui, Zhang Bangxu, He Rui
2022, 43(5): 1-9. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2022.05.001
Abstract(742) HTML (113) PDF(245)
10
Current research status of advanced forming technology for high-performance titanium alloys
Li Junzhao, Sun Qingjie, Yu Hang
2021, 42(6): 17-27. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.06.002
Abstract(694) HTML (113) PDF(145)
11
Current situation of resource utilization of waste acid from titanium dioxide production
Gao Guangyan, Gao Likun, Rao Bing, Wang Feiwang, Shen Hairong
2021, 42(5): 99-108. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.05.016
Abstract(667) HTML (124) PDF(89)
12
Current research status of numerical simulation for laser cladding process
He Kui, Cao Zhiqin, Wang Yuekun, Zhang Xuefeng
2021, 42(3): 172-179. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.03.026
Abstract(618) HTML (28) PDF(83)
13
Analysis of Chinese standard GB/T 3620.1—2016: Designation and composition of titanium and titanium alloys
Feng Junning, Xie Chen, Ma Zhongxian, Hu Zhijie, Wei Jiaqi, Feng Yongqi
2022, 43(2): 192-196. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2022.02.029
Abstract(589) HTML (256) PDF(114)
14
Thermal parameters measurement and application of TA1 industrial pure titanium
Wang Feilong, Zhang Yong, Long Gang, Ye Qiang, Feng Jing, Wang Liangyun
2021, 42(2): 48-52. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.02.009
Abstract(522) HTML (78) PDF(259)
15
Constitutive model for elevated temperature flow stress of Ti–6Al–4V alloy considering the effect of work softening
Fang Qiang, Wang Yin, Yin Jingjing
2021, 42(4): 47-51, 72. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.04.008
Abstract(501) HTML (72) PDF(52)
16
Production cost of current titanium metallurgical process and possibility of new alternative process
Zhu Hongmin, Xiao Jiusan, Jiao Shuqiang, Lu Xin
2021, 42(3): 10-16, 36. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.03.002
Abstract(495) HTML (72) PDF(89)
17
Study on fluidized leaching of calcified vanadium slag clinker
Wang Jingpeng, Peng Yi
2021, 42(4): 1-5. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.04.001
Abstract(488) HTML (132) PDF(102)
18
Magnetic separation and enrichment method of ultrafine-grained vanadium-bearing titanomagnetite in Panxi region
Wang Fengyu, Xu Xiaoyi, Liang Taomao, Chen Junming, Chen Long
2021, 42(2): 79-85. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.02.014
Abstract(470) HTML (100) PDF(121)
19
Research on microwave enhanced direct reduction of vanadium titano-magnetite
Zhao Tao, Yu Shaowu, Wen Jing, Zou Zhixue, Li Lin, Jiang Tao
2021, 42(4): 105-110. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.04.018
Abstract(460) HTML (76) PDF(81)
20
Research and advances in processing, working, microstructure, properties and industrial application of β-solidifying TiAl alloy
Chen Yuyong, Wu Jingxi
2021, 42(6): 1-16. doi: 10.7513/j.issn.1004-7638.2021.06.001
Abstract(449) HTML (57) PDF(92)
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go